Logistická akademie

Co je logistika?

Logistika je postup, jak řídit proces plánování, rozmísťování a kontroly finančních a lidských zdrojů vázaných ve fyzické distribuci výrobků zákazníkům, podpoře výrobních  a obchodních činností a nákupních operací.

 

Logistika je komplexní systémový přístup k řešení materiálových a informačních toků v oblasti zásobování, výroby, a distribuce s cílem minimálních nákladů a plného uspokojení zákazníka.

 

 

Nabízíme  kompletní rozvojové programy pro systém řízení  podnikové logistiky

 

Logistický audit:

Plýtvání se vyskytuje v každém podniku, proto by jej měli všichni pracovníci neustále vyhledávat a odstraňovat, aby zvyšovali produktivitu a snižovali náklady. V rámci auditu mapujeme stávající procesy, činnosti a zdroje. Výstupem je podrobná zpráva o součastném stavu nadbytečných(bez hodnoty) činnostech a definice scházejících procesů, či nástrojů vč. dopadu . Logistický audit provádíme ve dvou formác

1. audit hlavních logistickcý procesů ve struktuře hlavní a řídící procesy (dle velikosti firmy 2- 4 dny)

2. audit  hlavních a řídících procesů vč subprocesů a systémové struktury(nastavení IS) (dle velikosti firmy 3- 8 dnů)

Tahové systémy řízení zásob 

Cílem systémů řízení KANBAN a JIT je redukování nebo limitování nákladů spojených s celkovou potřebou zboží a materiálového toku ve společnosti. Oba systémy směřují k dosažení následujícího:

 • Malá nebo omezená zásoba surovin a komponentů.
 • Dodavatel dodává přesně v termínech přesná požadovaná množství.
 • Dodavatel dodává 100% kvalitu (žádné zmetky).
 • Velmi malá a uvážlivě řízená vyrovnávací zásoba mezi následnými operacemi.
 • Co možná nejkratší lead time při výrobě.
 • Žádné zmetky během výroby, každá operace poskytuje 100% kvalitu pro další stupeň.
 • Dodávání hotových výrobků do skladu podle potřeby, žádná výroba zboží, po kterém není poptávka.
 • Malá, respektive žádná zásoba hotových výrobků.

Praktické zavedení systému KANBAN 

 • Podstatou dílenského řízení výroby kanban je "tahání" součástek výrobním procesem tak, jak požaduje montáž, bez zbytečné rozpracovanosti a zbytečných meziskladů.
 • Snahou systému kanban je postupná eliminace všech skladů.
 • Kanban slouží pro signalizaci stavu zásob a rozpracované výroby.

 

Nastavení/modelaci logistických procesů:

Dle výstupů z logistického auditu vám pomůžeme nastavit či uravit logistické procesy.

1.Stanovíme atributy procesu a provedeme procesní vazby(vazby mezi procesy)

2.Definujeme vstupy ,výstupy a vlastníky procesu

3.Nastavíme  měřitelné Kpi ve vazbě na analýzu slabých míst a strategické cíle společnosti

4.Vypracujeme verbální popis procesů

 

Tvorba procesní mapy:

Zpracujeme detailní vuzálně zobrazenou mapu hlavních , podpůrných a řídících procesů vaší společnosti.

Procesní mapa umožňuje stručnou a rychlou orientaci ve struktuře společnosti, zobrazuje procesní vazby, určuje vzájemné vztahy.

Je nadstavbou a doplňuje organizační struktury společnosti.

 

Pomůžeme vám nastavit procesní řízení vaší společnosti. Uřídíme změnu přechodu z funkčního modelu na procesní. Změny řídíme jako projekt včetně řízení rizik. Výsledek naší práce je měřitelný.